Skolesatsing for fremtiden

Leserinnlegg av Heidi Finstad og Ingrid Andreassen, Rælingen Ap, i Romerikes Blad 27. mars

Reguleringsplan for ny skole på Fjerdingby legger rammen for ny barneskole med plass til 750 elever i Rælingen, og i tilknytning til skolen utvides hallkapasiteten i kommunen.  Dagens barneskole på Fjerdingby er utdatert. Det er både økonomisk og miljømessig fornuftig å sørge for lengst mulig levetid på bygg. Etter at man har forlenget levetiden på dagens skolebygg med ti år er tiden nå inne for å bygge ny skole. Lang levetid på bygg må på samme tid ikke gå på bekostning av gode lære – og arbeidsforhold. Dette blir den største investeringen i Rælingen noensinne. Investeringen er basert på utbygging av boliger blant annet på Hansefelleåsen og Fjerdingby sentrum. Igangsetting av boligbyggingen i området er viktig for at kommunen kan bære denne store investeringen, uten at det går utover tjenestetilbudet forøvrig.


Smestad - Løvenstad - Marikollen - Rud
Gode skolebygg i hele kommunen er viktig for tilfredsstillende læringsmiljø for elevene og gode arbeidsforhold for lærerne. Derfor er det nylig utført oppgraderinger av skolene på Smestad, Løvenstad og Marikollen. Rud krets er i utvikling på flere måter, både gjennom generasjonsskifte og planlagt boligbygging. Dagens kapasitet på Rud skole er sprengt, og det er et politisk mål å videreutvikle læringsmiljøet også i denne kretsen. Rælingen har ikke økonomisk evne til å bygge to nye barneskoler på samme tid. Rådmannen er derfor bedt om å utrede tiltak som på kort sikt bedrer situasjonen på Rud ved gjennom en utvidelse av dagens skole. Elever som i dag tilhører Rud skal ikke flyttes til Fjerdingby, dette er det tverrpolitisk enighet om. Det er et mål å opprettholde skolegrenser og dermed stabile skolemiljø. Utvikling av kapasitet i Rud og Løvenstad krets er et klart mål, og Rælingen Arbeiderparti jobber for å avklare en god langsiktig løsning.


Klimabygg
For å oppfylle norske forpliktelser knyttet til klima – og miljømål må kommunene være en pådriver for miljøinnovasjon. I Rælingen kommune er det et uttalt politisk mål om å bruke ulike roller til å gjøre nettopp dette. Bygg, eiendom og anleggsektoren bruker på verdensbasis nær 40% av alle ressurser herunder materialer og energi. 36% av utslippene globalt kan skrives tilbake til sektoren. Ved å sette krav til miljøfokus i bygg kan Rælingen gjøre en reell forskjell. En offensiv skolesatsing basert på ny boligbygging, stiller miljøkrav både til skoleeier og planmyndighet. Skoleprosjektet på Fjerdingby skal derfor bli et miljømessig signalbygg. 

Det er ikke en motsetning i gode klima – og miljøbygg og konkurransedyktige og kostnadseffektive løsninger. Mange prosjekter viser at byggeprosjekter som har fokus på miljø, er vel så kostnadseffektive som bygg som ikke har fokus på dette. Elever over hele verden har i disse dager gått ut i skolestreik for å demonstrere mot mangel på forsvarlig klima – og miljøpolitikk. Ungdommen krever sterkere innsats fra politikere for klima – og miljø. 

Rælingen Arbeiderparti lytter til fremtiden stemmer og går i front for å bruke våre muligheter til å gjøre en positiv forskjell når det skal bygges både ny skole og nye boliger. Rælingen skal preges av en innovasjonskultur ved at ulike roller spiller sammen og utnyttes godt, både som krevende bestiller, skoleeier, og planmyndighet.


Faksimile fra Romerikes Blad 27. mars 2019

Faksimile Romerikes Blad 27. mars