– Et godt budsjett for Rælingen

– Fortsatt vekst og utvikling i Rælingen. Det er hovedbudskapet etter at kommunebudsjettet for 2019 ble vedtatt 12.desember.

Det er Aps gruppeleder Halfdan Karlsen som sier dette.

– Ny Fjerdingby skole med flerbrukshall kommer på plass. Kommunale bygg i sentrum i Fjerdingby kommer. Det blir store investeringer på vann og avløp, sier han.

Arbeiderpartiet viderefører den gode politikken med satsing på barnehage og skole. Barnehagene blir styrket med 7 millioner og skolene med 3 millioner. Hele elevtallsøkningen og økt lærernorm blir dekket opp.

Styrking av pleie og omsorg
Pleie og omsorg styrkes med 6 millioner, og Arbeiderpartiet fant rom i budsjettet for å få til en ekstra stilling som fysioterapeut pluss 200 000 kroner til økt aktivisering av eldre på
institusjon.

Innføring av «gjengs leie» i kommunale boliger er reversert og husleienivået dempet, da Arbeiderpartiet ønsker at det skal tas sosiale hensyn til de mest vanskeligstilte.

– Dessuten har vi gitt 250 000 kroner i ekstra støtte til lag og foreninger og fått gjennom at gratisprinsippet fortsatt skal gjelde for leie av møtelokaler for frivilligheten fra mandag til torsdag.

Ikke eiendomsskatt
Halfdan Karlsen legger ikke skjul på at det er tøffe utfordringer i framtida.
– Ap vil ikke innføre eiendomsskatt. Med den veksten Rælingen får i åra framover vil vi klare å betjene den økte gjelda vi får. Vi mener at vi fortsatt vil greie å håndtere økonomien gjennom innsparinger innenfor et forsvarlig tjenestenivå.

Oppsummering av Arbeiderpartiets styrkinger og tekstforslag til budsjett og handlingsprogram ble vedtatt slik:

STYRKING AV DRIFT 2019

1. Styrking av fysioterapi, 1/1 stilling for voksne (utløser statsstøtte). Virkning først fra 2.tertial. 375.000 kroner.

2. Reversert innføring av gjengs leie kommunale boliger. 250.000 kroner.

3. Økt tilskudd til lag og foreninger, halvparten som støtte pr hode og halvparten som støtte etter søknad. 250.000 kroner.

4. Kirkegårdsarbeider 50% stilling. 335.000 kroner.

5. Økt aktiviseringstilbud for eldre på institusjonene. 200.000 kroner.

6. Forprosjekt gangsti mellom Enebakk grense og Ulleråsen. Det forutsettes at fylkeskommunen setter av tilsvarende midler før arbeidet settes i gang. 200.000 kroner.

Verbalforslag

1. Kommunestyret ønsker å realisere nytt klubb-/ grendehus på Nordby. Ytterligere finansiering avventes til det foreligger en helhetlig finansieringsplan fra prosjekt-gruppa. Vedtak om finansiering tas opp til politisk behandling i forbindelse med behandling av 1. tertial 2019.

2. Rådmannen bes om å utrede mulighetene for å sikre nok parkeringsplasser ved Marikollen idrettspark, samt utrede mulighetene for utfartsparkering i Blystadlia, ved Årnestangen og ved Johnsrud (Hektnersletta).

3. Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å oppgradere kommunens hjelpemiddelsentral i Kirkebyveien. Økonomiske konsekvenser innarbeides i 1.tertial 2019.

4. God skoleledelse på alle nivåer er skoleeiers ansvar og må ha stort fokus. Kommunestyret ønsker videre utvikling av strategi og tiltak på dette området. Sak om dette legges fram til politisk behandling innen 1.tertial 2019.

5. Kommunestyret ber rådmannen om å redegjøre for status rundt sanitæranleggene ved skolene i Rælingen.

6. Rådmannen bes om å utrede ulike modeller for prisfastsetting på lading av el-biler på kommunens ladepunkter. Det legges fram sak for politisk behandling innen 1.tertial 2019.

7. Rådmannen bes om å utrede etablering av e-helsetjeneste for ungdom.

8. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med modell for kompensasjon av bemanningsnormen, for de ikke-kommunale barnehagene gjeldende fra 2019. Saken legges frem for kommunestyret med anbefaling og oversikt over økonomiske konsekvenser vinteren/våren 2019.

9. Rådmannen bes om å planlegge permanente trafikksikkerhetstiltak og tiltak for å begrense uheldige følger av økt trafikk, herunder støymålinger, for å se om/hvor tiltak bør settes inn.

10. Rådmannen bes vurdere hva som er mulig på kort og lang sikt for å redusere trafikkproblemene og bedre trafikksikkerheten på fylkesvei 120.

11. Rådmannen bes om å vurdere hvordan vi kan bidra til å utvikle prosjekter i vår egen kommune knyttet til planene for Nordre Øyeren naturreservat, og legge fram sak om dette i løpet av vårhalvåret 2019.

12. TIDLIG INNSATS FOR FLERE BARN. Rådmannen bes utrede muligheten for å få en større andel av førskolebarna i kommunen til å benytte muligheten til barnehageplass.

13. Kommunestyret vil følge opp intensjonen i vedtak fra 2016 om aktivitetsinnhold i Ravinen. Rådmannen sørger for at brukerinteressene blir hørt i den videre prosessen.

14. Kommunen dekker påløpte utgifter til lys på fotballbanene i 2018. Beløpet salderes i årsregnskapet for 2018. Komite for kultur ser nærmere på sakskomplekset i 2019 med tanke på å vurdere praksis videre.

15. Salg av kommunale tomter:

a) I forbindelse med salg av kommunal eiendom og tomter, skal det gjennomføres regulering før salg slik at Rælingen kommune optimaliserer avkastning før salg.

b) Ved regulering skal det innarbeides bestemmelser som sikrer kvalitet, miljø og estetikk for å støtte opp om kommunens øvrige målsetninger og vedtak.

c) Kommunen må knytte til seg uavhengig, relevant og nødvendig kompetanse for eiendomsutviklingen for å ivareta kommunens interesser best mulig.

d) Kommunen skal bruke alle sine ulike roller aktivt til å fremme innovasjon knyttet til eiendomsutviklingen og salg for å støtte opp om samfunnets langsiktige interesser.

16.  Rådmannen  besom  å  synliggjøreendringer  i  gebyrregulativ  ogbetalingssatser  i framtidig  behandlingav  disse  dokumentene.

17.  Alle  lokale lag  og  foreninger har  fortsatt  gratisleie  av  møterommandag-torsdag.  (føres inn  ibetalingsregulativets  Pkt.2  «Leieav  lokaler  tilkultur  og  idrettsformål»).  Rådmannenbes  om  åberegne  nøyaktig  beløpfor  bortfall  avplanlagte  leieinntekter.

Halfdan Karlsen