Det er mennesker bak tallene

Leserinnlegg i RB av Hanne Fjerdingby Olsen, partileder Rælingen Ap

Rælingen Arbeiderparti vil føre en politikk som tilbyr tjenester tilpasset livs- og familiesituasjonen til den enkelte og vi er opptatt av god kvalitet i helse- og omsorgstjenester. Men hva er god kvalitet? At en kommune skal levere forsvarlige tjenester er en selvfølge. Vi erkjenner at forsvarlige tjenester ikke nødvendigvis er det samme som opplevd god kvalitet hos innbyggerne som bruker tjenestene eller deres pårørende.

Sammensatte behov
Sykere mennesker med sammensatte behov mottar pleie og omsorg etter at kommunen overtok ansvar fra sykehusene. God kompetanse hos de ansatte og tilstrekkelig bemanning for å møte utfordringen er avgjørende. Det er viktig å anerkjenne pårørendes innsats og deres behov for støtte og utvikle et tilbud rettet mot de pårørende. I følge Kostra-tallene er Rælingen rangert som kommune nummer 100, med andre ord blant den best rangerte fjerdedelen av kommunene i Norge i sektoren. Rælingen skårer også jevnt over høyt på medarbeiderundersøkelser og sykefraværet går nedover. Men generelt består den nåværende kvalitetssikringen stort sett av tallfesting av hendelser og tiltak.

Kriterier for god kvalitet
For pasienten selv, eller dens pårørende, kan det være helt andre kriterier som legges til grunn i hva som oppleves som god kvalitet. Det kan være hvordan man blir møtt av de ansatte, om medisiner gis til riktig tid, og om det er forutsigbarhet i hvem som kommer på jobb. Eller om det er tilfredsstillende mengde aktiviteter og hvorvidt de er tilpasset den enkelte. Med andre ord, helt andre forhold som vektlegges, og hvordan måler man dermed kvalitet

Verktøy for å måle kvalitet
Sannheten er at vi ikke har gode nok verktøy for å måle hvordan innbyggerne våre faktisk opplever kvaliteten på våre tjenester. Som representant fra kommunens største parti og leder av komite for helse og sosial ser jeg et behov for å få bedre verktøy for å sikre kvaliteten på tjenestene våre. Dette skal fokuseres framover. Det er vedtatt å gjennomføre økonomiske tilpasninger i pleie – og omsorgsektoren hvor en begrunnelse er at kostnadsnivået er høyere enn i sammenlignbare kommuner. Det er avgjørende å sikre prosesser som også utvikler kvalitet og tilstrekkelig kompetanse i sektoren slik at både brukere, pårørende og ansatte er godt ivaretatt også i fortsettelsen.


Hanne Fjerdingby Olsen
Leder for komite for helse og sosial i Rælingen

Hanne Fjerdingby Olsen

Hanne Fjerdingby Olsen Leder for komite for helse og sosial i Rælingen