Det er lokaldemokratiet som selv skal bestemme, ikke byråkratene!

Jeg stoler på at Stortinget, klart og tydelig, tar hensyn til lokaldemokratiske prosesser, og vedtak som er fattet på lovlig vis. Enten de er for eller imot sammenslåing, skriver ordfører Øivind Sand i dette innlegget om fylkesmannens forslag til kommunesammenslåinger på Romerike. (Innlegget har vært publisert i Romerikes Blad tidligere).

original_1478642892_4201865

Fylkesmannen presenterte sin faglige innstilling om nytt kommunekart for Akershus sist mandag. En innstilling som, hvis den blir vedtatt av Stortinget, vil gi store kommuner på Romerike. Forslaget til nytt kart er en modig øvelse fra Fylkesmannens side og gir inntrykk av et grundig arbeid. Jeg vil allikevel kommentere følgende:

- Innstillingen begrunnet ikke hvorfor tjenestetilbudet i de nye kommunene vil bli bedre enn om Rælingen fortsetter som egen kommune. Det eneste var at kommunen vil kunne få utfordringer i helse- og eldreomsorgen. Det har vi også sagt i vår utredning. Disse utfordringene vil vi få uansett kommunestruktur.

- Innstillingen utelater viktige fakta. På bakgrunn av innbyggerundersøkelsen vår, påstår Fylkesmannen at 41 prosent av Rælingens innbyggere er positive til å slå seg sammen med andre kommuner. Fakta er at innbyggerne fikk spørsmål om hvilke kommuner de kunne tenke seg å slå seg sammen med hvis de skulle velge. FMs innstillingen nevner ikke at det bare er 20 prosent som ønsker å slå seg sammen med Skedsmo og at de resterende 21 prosentene fordeler seg på å slå seg sammen med Lørenskog, Enebakk eller en konstellasjon av flere kommuner.

-Innstillingen tar ikke hensyn til at 40 prosent av innbyggerne svarte nei til sammenslåing, og at de tvert imot mener at Rælingen skal fortsette som egen kommune.

- Fylkesmannen mener at innbyggerne i Rælingen ikke hadde godt nok grunnlag til verken til å ta et reelt standpunkt i innbyggerundersøkelsen eller folkeavstemningen. Det skal sies at et hvert grunnlag for avgjørelser kan bli bedre, også vårt, men folk kan også tenke selv, det er min erfaring. FMs innstilling er imidlertid å neglisjere innbyggernes autoritet og integritet når det gjelder opplevelse av tjenestetilbud i egen kommune både nå og i tida framover. Den også undervurder også innbyggernes kunnskap om lokalsamfunnet og nasjonale viktige spørsmål.

- I Rælingen tok vi ikke øvelsen som Fylkesmannen kaller «Den gode nabopraten», altså en reell undersøkelse sammen med nabokommuner for å vurdere nødvendigheten av sammenslåing. Grunnen til dette er at vi opplever tjenestene i Rælingen som tilfredsstillende, også framover og at vår grundige utredning konkluderer med at vi kan stå aleine, men at vi kan ha gevinster ved å slå oss sammen med andre, jf. over.

- Forutsetningen for å ta standpunkt til ny kommunestruktur er avhengig av kunnskap, det er helt rett. Kommunene fikk ikke i oppgave å vurdere framtidig struktur på bakgrunn av nye oppgaver. Dette er en manglende forutsetning fra regjering og myndigheter for å kunne gjøre en god vurdering av om vi kan stå aleine eller må søke sammenslåing. Vi har derfor vært nødt til tatt utgangspunkt i de tjenestene vi yter og om vi makter å utvikle disse i åra som kommer.

- Det interkommunale samarbeidet i vår region fungerer svært godt og har ikke svekket lokaldemokratiet. Styring av selskapene er kommunenes ansvar og det fungerer. Det kan dokumenteres for Rælingens del at vi har meget god kvalitet på vann, avløp, avfallshåndtering og brann/redning, samtidig som vår kommune har en av de laveste satsene på kommunale avgifter i Norge. Dette kan, etter min mening, ikke være resultat av svekket lokaldemokrati og kommunal styring av selskapene.

Jeg mener Fylkesmannen har for liten lokal kunnskap til å tegne et nytt kommunekart for Akershus. Forslaget til nytt kommunekart viser også liten respekt for demokratiske avgjørelser. Hovedargumentet for dette er at vedtakene i kommunestyrene, som representerer innbyggerne, i stor grad er neglisjert. Dette er virkelig et slag mot den lokale selvråderetten i Norge og en neglisjering av en stor majoritet av velgermassen.

I Rælingen ble det vedtatt med 30 (AP, SV, SP, V, KrF og MDG samt en fra H) mot 5 stemmer (H, FrP) å fortsette som egen kommune. Derfor kan jeg ikke annet enn å påstå at Fylkesmannens innstilling også framstår mer som en politisk innstilling en politisk innstilling enn en faglig.

Arbeiderpartiet gikk til valg i 2015 på at Rælingen skal fortsette på egen kjøl, noe som ga et valgresultat på 59%. Dette har vært vårt utgangspunkt i vår prosess i Rælingen samtidig som vi har vært åpne på om utredninger og undersøkelser skulle gi et annet resultat.

Min forventning nå er at Stortinget tar stilling til ny kommunestruktur før valget i 2017, det betyr: De ulike partier, både lokalt og sentralt tar stilling til om det skal brukes tvang eller ikke. Mitt parti, Arbeiderpartiet har allerede tatt stilling mot tvang og jeg forventer at partiene i regjering samt støttepartier nå tar et klart standpunkt.

Jeg stoler på at Stortinget, klart og tydelig, tar hensyn til lokaldemokratiske prosesser, og vedtak som er fattet på lovlig vis. Enten de er for eller imot sammenslåing.

Øivind Sand
Ordfører Rælingen