Aps 10 viktigste saker de første 100 dagene

Norge skal ha forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Derfor setter Arbeiderpartiet skole, helse og eldreomsorg for alle fremfor nye skattekutt. Her er 10 saker vi vil gjennomføre de første 100 dagene.

1. Skape et tryggere arbeidsliv: Vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie. Faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

2. 1000 flere lærere i skolen i 2018: Gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, med hovedvekt på 1. til 4. trinn. Over fire år skal vi ansette 3000 flere lærere i skolen.

3.Investere 3 milliarder kroner mer i sykehusene våre i 2018, og sørge for at nye sykehusbygg bygges raskere enn i dag. Det vil vi gjøre ved å utvide rammene for nye investeringslån til helseforetakene og oppjustere låneandelen fra dagens 70 % til 80 %.)

4. Igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.

5. Trygg eldreomsorg: Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger, og innføre en kjærlighetsgaranti som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem.

6. Øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet.

7. Gratis fastlege for ungdom opp til 18 år, gjennom å fjerne egenandelen.

8. Styrke norskopplæringen og andre tiltak for å få innvandrere inn i arbeidslivet.

9. Nei til salg av Norge: Stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke tilbake fullmakter til å selge statseide selskaper. I tillegg vil vi stoppe det som kan stoppes av Frp og Høyres konkurranseutsetting av jernbanen

10. Gi kommunene mulighet til å tilby flere barnehageplasser, sørge for tidlig innsats i skolen og bygge ut eldreomsorgen ved å styrke kommunenes økonomi med minst 2 milliarder kroner mer enn hva Frp og Høyre har foreslått for 2018.

Godt valg - stem Arbeiderpartiet for en god skole og omsorg fremfor nye skattekutt!

Hadia Tajik på Aps Landsmøte.

Hadia Tajik, Aps nestleder.