Aktivisering av eldre på institusjon

Vi må sørge for at bo- og omsorgssentrene våre blir gode steder å være for eldre og syke. Da må det også foregå noe der.
Leserinnlegg av Rælingen Aps gruppeleder Halfdan Karlsen i RB 3. januar.

Budsjettet som ble vedtatt for 2019 i Rælingen kommune er på nesten 1 milliard kroner. Økningen til eldre på institusjon kommer på toppen av en styrking på 6 millioner til pleie og omsorg som allerede lå inne i budsjettet.

Det ble også rom for en økning på 7 millioner til barnehage og 3 millioner til skole. Hele elevtallsøkningen på skole er tatt høyde for. Økt lærernorm er også bakt inn i budsjettet. Fra tidligere år er det lagt inn utvidet støtte til Prosjekt Rælingsskolen, med ressurslærere i lesing og regning og satsing på bedre skolemiljø.

Vi tror skoleresultatene vil komme, og Arbeiderpartiet peker på god skoleledelse som nøkkelen til framgang. Vi forventer resultater på dette området.

Arbeiderpartiet foreslår flere påplussinger på et allerede godt budsjett. Vi går inn for styrking med en hel stilling på fysioterapi for å løse presserende oppgaver i forhold til styrke- og balansegrupper, trening på dagsenter, oppfølging i hjemmebehandling, bedre tilbud for demente og for pasienter på langtidsavdelinger. Denne økte satsingen utløser dessuten statstilskudd.

Dette er i tråd med kommunens strategi for å vri tjenestene noe over fra heldøgns institusjonspleie over til større mulighet for folk til å klare seg hjemme lengst mulig. Da er et godt nok tilbud innenfor ergo- og fysioterapi helt nødvendig, likeledes god tilgang på hjelpemidler, slik vi også har foreslått.


Vi foreslo økning på en halv stilling som kirkegårdsarbeider, som er helt nødvendig for å løse oppgavene på en forsvarlig måte. Arbeiderpartiet har også foreslått å reversere innføring av «gjengs leie» for utsatte grupper i kommunale boliger. Det er de mest vanskeligstilte som bor i slike boliger, med svak økonomi som ikke tåler slike husleiehopp som betalingsregulativet vårt viser.

Halfdan Karlsen

Gruppeleder (Ap)
Rælingen

Aktivisering av eldre, leserinnlegg

Faksimile fra innlegg i RB 3. januar