Aktiv satsing i Rælingsskolen

– Resultatene på nasjonale prøver på skolene i Rælingen har vist framgang. Dette sier Svein Gullerud, rektor på Dalen skole i Fet og nestleder i komite for oppvekst i Rælingen. Av: Ståle Grøtte

Ja, og det skyldes satsingene vi har gjort på skolene de seinere åra, sier Heidi Flåt Isaksen, lærer på Sagdalen skole i Strømmen og leder i komite for oppvekst i vår kommune.

– Arbeiderpartiet i Rælingen har i flere år hatt en klar strategi for utvikling av skolen i Rælingen, sier hun. Hvert år i seinere tid har det vært bevilget betydelige ekstra midler til skolene utover det rådmannen har foreslått.

– Gjennom Prosjekt Rælingsskolen har det vært fokus på systematisk kompetanseheving av pedagoger og det har vært en plan for kurs, samt etter- og videreutdanning. Mange har fått, og flere vil få, økt kompetanse i årene som kommer. Dette kommer elevene våre til gode.

Ny Fjerdingby skole er planlagt og er tenkt lokalisert sammen med ny flerbrukshall.

– Det har lenge vært klart at det ikke lønner seg å renovere og pusse opp den gamle skolen, og det er et sterkt ønske om å få til en ny og større skole på Bjørnholt ved Rådhuset, sier Heidi.

Utbyggingssaken var oppe i kommunestyret i juni, men ble utsatt, for å innhente nye kostnadsoverslag når det gjelder hallen, samt å se nærmere på elevtallsveksten i den nordlige del av kommunen i sammenheng slik at vi får til en god fordeling mellom Løvenstad, Rud og Fjerdingby.

Heidi Flåt Isakensen og Svein Gullerud